Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Koncepčné racionalizačné štúdie

REFERENCIE FIRMY SETING BRATISLAVA s.r.o.

 • Diagnostifikácia príčin havarijného stavu vykurovania na sídlisku Zadunajec, vykurovaného z TC Matador, a návrh koncepcie odstránenia závad vrátane ich priebežného odstraňovania. (BD 5-Petržalka) (1995)
 • Riešenie ekologicky výhodného použitia lignitu – uhlia z bane Záhorie v praktických podmienkach spaľovania vo fluidnej vrstve. (Uhoľné bane Holíč, Hosta spol. s.r.o., INCO, ZSNP Žiar nad Hronom, TC Handlová, Elektráreň Nováky). (1994)
 • Riešenie koncepcie plynofikácie súboru obcí Kuklov, Čáry, Smolinské (Obecné úrady, SPP OZ Nové Mesto nad Váhom, Naftoprojekt PP). (1995-97)
 • Koncepcie kogeneračnej výroby tepla a elektrickej energie v nemocnici s poliklinikou v Ružinove (Riaditeľstvo NsP, MH SR, SPP š.p.). (1995,96)
 • Spolupráca pri koncipovaní kogeneračnej výroby tepla a elektrickej energie pre objekty SPP, š.p. Bratislava. (1996,97)
 • Vypracovanie koncepcie a realizácie ekonomicky výhodného náhradného riešenia pre obmedzené uplatnenie vyhlášky MH SR č. 206/1991 Zb, §7 a §8 v oblasti bytového hospodárstva. (MH SR, MF SR, SEI – EA, BD Petržalka, OSBD Levice, Fortunae Levice a iné). (1995-97)
 • Overenie vplyvu prietoku zemného plynu cez magnetické pole na zlepšenie jeho zmiešavania so vzduchom na vírivých horákoch. (BP mesto Sereď). (1996)
 • Spracovanie štúdie inovácie tepelných zdrojov v BP mesta Ilava. (Ilfes, s.r.o.) (1996)
 • Projekt odstránenia hluku v obytných budovách pochádzajúceho z plynovej kotolne. (BD Bratislava III). Úspešná realizácia. (1998)
 • Prieskum tepelných zdrojov vo vybranom rajóne v Bratislave – Starom meste, vhodných pre náhradu zdrojom CZT ZSE. Návrh riešenia. (ZSE, Magistrát Hl. m. Bratislavy). (1995,96)
 • Komplexné posúdenie zdrojov tepla Mestského bytového podniku v Seredi. (1996,97)
 • Riešenie problematiky zavzdušňovania sústav ÚK pre C – term s.r.o. Bratislava, príprava koncepcie realizačných výstupov pre vybrané zdroje v Petržalke. (1997)
 • Posúdenie zdrojov tepla v zmysle zákona č. 309/91 Zb. a stanovenie úrovne emisných limitov (Spoje, Terming, Lignoprojekt, ŠSV a iné). (1995-98)
 • Spracovanie štúdie o možnostiach zásobovania teplom sídliska Petržalka Zadunajec v šiestich variantoch riešenia pre BD-5. (1998)
 • Vypracovanie projektu stavby kotolne Zadunajec s aplikáciou kogenerácie tepla a elektrickej energie ( 2 varianty technológie), (BD-5, Ekol s.r.o., OÚ BA5) (1998)
 • Štúdia vyvedenia elektrického výkonu do siete ZSE v lokalite Devínska Nová Ves pre zdroj K 30. (MÚ DNV) (1999)
 • Energetický prieskum SCZT kotolne K 30 v Devínskej Novej Vsi. (MÚ DNV) (1999)
 • Vyhodnotenie prevádzky frekvenčných meničov v kotolniach prevádzkovaných firmou C – term. (1999)
 • Meranie účinností kotlov a overenie cirkulácie v sústavách ÚK v objektoch KR – PZ v Trenčíne. (1998)
 • Spaľovacie skúšky a posúdenie parných kotlov v kotolni Národného onkologického ústavu v Bratislave, Klenová 1. (1998)
 • Posúdenie technického stavu kotolne na sídlisku Pri Šajbách vo väzbe na ekonomiku prevádzky zdroja a napojenej sústavy CZT. (Byty, s.r.o.) (1997)
 • Posúdenie hlučnosti pôsobenej kotolňou po rekonštrukcii spalinového traktu a realizácie nových komínov na sídlisku SNP v Ilave. Expertíza vykonaných meraní s návrhom koncepcie pre technické riešenie problému. (Ilfes, s.r.o.) (1999)
 • Štúdia optimálneho riešenia plynofikácie tepelných zdrojov v meste Moldava nad Bodvou v priamej väzbe na financovanie diela. (Menert, s.r.o. Šaľa) (1998)
 • Vypracovanie koncepcie „Podnikateľského zámeru“ pre rekonštrukciu zdrojov tepla v meste Moldava nad Bodvou pre firmu Menert, s.r.o. (1998)
 • Vypracovanie podnikateľského zámeru pre financovanie diela kotolňa Zadunajec v dvoch variantoch pre BD – Petržalka (jeden zámer pre Ekol Brno, druhý pre firmu Harpen). (1999)
 • Podnikateľský zámer pre kogeneračnú kotolňu o výkone 7 MW pre firmu FUGGER INVEST, A.G. (BD-5) (1999)
 • Realizačná ponuka pre plynovú kotolňu objektu „Pošta 1, Nám. SNP 35, Bratislava. (1999)
 • Návrh koncepcie pre plynovú kotolňu v objekte Ubytovňa pôšt, Starohájska ul., Bratislava. (1999)
 • návrh rekonštrukcie kotolne pre Psychiatrická liečebňa vo Veľkých Levároch (1999)
 • Návrh koncepcie s vykurovaním haly v areáli MATADOR pre LINPAC-Automotive, a.s. Bratislava. (2002)
 • Návrh koncepcie s odstránením nedostatkov vo vykurovaní AB Prvá staromestská (2003)
 • Riešenie návrhu alternatívneho zdroja tepla DS SARATOV – Magistrát Bratislava (2003)
 • Vypracovanie návrhu koncepcie zdroja tepla pre RYBA s.r.o. Bratislava (2003)
 • Spracovanie technického návrhu rekonštrukcie kotolne SVB DUNAJ, Bratislava (2004)
 • Riešenie havarijného stavu vykurovania veže prietokov na SMÚ Bratislava (2004)
 • Hydraulické vyregulovanie systému ÚK v areáli MESSER Tatragas s.r.o. (2004)
 • Posúdenie technického stavu kotolne ROKO a.s., Bratislava (2004)
 • Verifikácia prevádzkového stavu vymenníkových staníc Žilinskej teplárenskej a.s. (2004)
 • Riešenie problematiky nedokurovania objektu Realitná Staromestská a.s. (2005)
 • Riešenie koncepcie samostatného vykurovania objektu Oravská ul. č. 1 (2005)

Poznámka: O predkladaných prácach je k dispozícii komplexná dokumentácia v sídle našej firmy, ktorá je v prípade konzultácie k predmetnej problematike záujemcom k nahliadnutiu.