Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Energetický audit

Energetický audit by mal obsahovať analýzu súčasného stavu využívania energie v budove, energetickú bilanciu, návrh energeticky úsporných opaterní a posúdenie možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Audit by mal zmonitorovať a posúdiť jednotlivé oblasti spotreby energie budovy členené na tepelno-technické vlastnosti budovy, vykurovanie a prípravu teplej vody, vzduchotechniku (nútené vetranie/klimatizácia), osvetlenie a ostatné spotrebiče.

V časti navrhované opatrenia by sa majiteľ budovy mal dozvedieť, v akom rozsahu, približne za akú cenu a s akou návratnosťou jeho investície môže realizovať navrhnuté opatrenia.

Energetický audit budov

Formy energetického auditu sú:

 • detailný - sústredený podrobne na celú sféru potreby energie
 • skrátený - ktorý zjednodušeným spôsobom naznačuje riešenia, ktoré okamžite prinesú úspory energie. Skrátený energetický audit je niekoľko násobne lacnejší voči detailnému.

Výsledky energetického auditu sa prezentujú v správe z energetického auditu a používajú sa tiež ako podklad na vystavenie energetického certifikátu podľa medzinárodných a národných noriem.

 • Energetická náročnosť budov
 • Identifikácia projektu
 • Prehliadka
 • Energetický audit
 • Podnikateľský plán
 • Realizačný projekt – implementácia
 • Energetický manažment
 • Prevádzka a údržba
 • Energetická bilancia a ukazovatele efektívnosti
 • Technicko-ekonomické vyhodnotenie
 • Základná spotreba energie